Van den Akker
Home
Downloads
Website Links
Online Boekhouden
Actualiteiten
Nieuws
Nieuwsbrief
Nieuws Archief
Bedrijfsgegevens
Contactgegevens
Routebeschrijving
Welkom bij Van den Akker Accountants

Trefwoord:


Gepubliceerd op: 23-06-16

Geen aftrek van rente voor vererfde woning

Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting veranderd. Voor nieuwe gevallen geldt sinds die datum dat betaalde hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Voor op 1 januari 2013 bestaande gevallen geldt overgangsrecht, waardoor de rente in die gevallen aftrekbaar blijft ook als niet wordt afgelost op de schuld. Het overgangsrecht is niet altijd van toepassing. Na het… Lees meer..

Gepubliceerd op: 23-06-16

Is perceel voor aanleg golfbaan een bouwterrein?

De levering van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Een bouwterrein is onbebouwde grond: die is of wordt bewerkt; waarvoor voorzieningen zijn of worden getroffen die dienstbaar zijn aan de grond; in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; of waarvoor een bouwvergunning is verleend met het oog op bebouwing van de grond. Door bebouwing ontstaat een bouwwerk. Het begrip… Lees meer..

Gepubliceerd op: 23-06-16

Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat betrekking heeft op de rol van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van pensioen. De OR heeft instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling. Dit instemmingsrecht geldt ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling is. De OR heeft geen instemmingsrecht als het pensioen inhoudelijk is geregeld in een cao of in een regeling van arbeidsvoorwaarden die… Lees meer..

Gepubliceerd op: 16-06-16

Eisen aan ingebrekestelling voor dwangsom

Wanneer een bestuursorgaan zoals de Belastingdienst te laat is met het nemen van een beslissing kan een dwangsom worden verbeurd. Daarvoor is een schriftelijke ingebrekestelling nodig. De Hoge Raad heeft in een aantal arresten de eisen opgesomd waaraan een ingebrekestelling moet voldoen. Het gebruik van de termen “aanmanen” of “in gebreke stellen” is niet nodig. Wel moet in de brief duidelijk worden gemaakt: op welke aanvraag de ingebrekestelling betrekking heeft; dat de belanghebbende vindt… Lees meer..

Gepubliceerd op: 16-06-16

Hoge Raad vindt box 3-belasting niet buitensporig

Volgens de Hoge Raad is de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting geen buitensporig hoge last. De belastingheffing in box 3 gaat uit van een forfaitair rendement op vermogen van 4%. Het werkelijk behaalde rendement op vermogen is niet van belang voor de heffing van inkomstenbelasting. Bij invoering van de Wet IB 2001 was de gedachte van de wetgever dat een particuliere belegger over een langere periode bezien zonder veel risico gemiddeld een rendement van 4% zou moeten kunnen… Lees meer..

Gepubliceerd op: 16-06-16

Erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden

Het erfrecht is onlangs op twee onderdelen gewijzigd. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen. Het erfrecht biedt erfgenamen de keuze tussen zuivere aanvaarding, aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van een nalatenschap. Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving wordt ook wel aangeduid met de term "beneficiaire aanvaarding". Bij zuivere aanvaarding is de erfgenaam verplicht om de schulden van de nalatenschap uit zijn… Lees meer..

Gepubliceerd op: 16-06-16

Aanbod ontslagvergoeding geweigerd

In het kader van een reorganisatie bood een werkgever aan de werknemers van wie de arbeidsplaats zou komen te vervallen een afvloeiingsregeling aan. De regeling omvatte beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en toekenning van een ontslagvergoeding. Een van de betrokken werknemers accepteerde dit aanbod niet. De arbeidsovereenkomst werd daarna, met gebruikmaking van de door het UWV verleende ontslagvergunning, door de werkgever opgezegd. Na de opzegging maakte de… Lees meer..

Gepubliceerd op: 16-06-16

Internetconsultatie verbetering financierbaarheid mkb

Ter verbetering van de financierbaarheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is in 2014 het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering opgesteld. Als een uitvloeisel van dat actieplan is in september 2015 een pilot van start gegaan. Het doel van deze pilot is te onderzoeken hoe informatie over de financierbaarheid van het mkb kan worden verbeterd, gestandaardiseerd en ontsloten. In dat kader is de website www.financieringslink.nl. gelanceerd. Op deze website kunnen ondernemers aan de hand van een… Lees meer..

Gepubliceerd op: 09-06-16

Beroepschrift was acht minuten te laat

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De termijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de uitspraak op bezwaar is gedagtekend. Een beroepschrift is op tijd als het voor het einde van de termijn door de griffie van de rechtbank is ontvangen. Wanneer het beroepschrift per post wordt verstuurd is het ook nog op tijd als het voor het einde van de termijn is gepost en binnen een week na afloop van de termijn is ontvangen. Een te laat ontvangen beroepschrift is… Lees meer..

Gepubliceerd op: 09-06-16

Hof laat bijtelling privégebruik ten onrechte achterwege

Een auto van de zaak wordt geacht ook privé te worden gebruikt. Daarom moet een bijtelling bij het loon worden toegepast voor het privégebruik van de auto. De bijtelling kan achterwege worden gelaten als overtuigend wordt aangetoond dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer omvat. Hof Den Haag oordeelde in een procedure dat er geen reden was voor een bijtelling bij het loon van de dga van een BV. Het hof had vastgesteld dat de BV een auto aan de dga ter beschikking stelde.… Lees meer..

Gepubliceerd op: 09-06-16

Concept ombuigingslijst 2016

Onlangs is de concept ombuigingslijst 2016 openbaar geworden. De ombuigingslijst is een overzicht van mogelijke maatregelen ter besparing op de overheidsuitgaven of ter verhoging van de overheidsinkomsten. Of en in hoeverre er suggesties van deze lijst worden opgenomen in beleid, bijvoorbeeld in het in september te presenteren Belastingplan 2017, is onduidelijk op dit moment. Wel is het interessant om te weten waaraan gedacht wordt. Daarom volgt hier een overzicht per belastingsoort van in de… Lees meer..

Gepubliceerd op: 02-06-16

Belastingdienst heeft in procedures geen informatie achtergehouden

De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op berichten dat de Belastingdienst informatie achter zou hebben gehouden voor het gerechtshof en de Hoge Raad. Dat zou zijn gebeurd in een procedure van een zwartspaarder. Aan de zwartspaarder waren navorderingsaanslagen opgelegd nadat de Belastingdienst van een tipgever informatie had gekregen over tegoeden in het buitenland. De Belastingdienst wilde de identiteit van de tipgever niet openbaar maken. Anonimiteit kan echter niet… Lees meer..