Van den Akker
Home
Downloads
Website Links
Online Boekhouden
Actualiteiten
Nieuws
Nieuwsbrief
Nieuws Archief
Bedrijfsgegevens
Contactgegevens
Routebeschrijving
Welkom bij Van den Akker Accountants

Trefwoord:


Gepubliceerd op: 25-08-16

Combikaart parkeren en openbaar vervoer

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet iedere dienst voor de omzetbelasting als een afzonderlijke prestatie worden beschouwd. Die opvatting heeft het Hof van Justitie EU genuanceerd door te bepalen dat een dienst die economisch gezien één dienst is, niet kunstmatig uit elkaar moet worden gehaald. Vanuit het gezichtspunt van de modale consument moet worden beoordeeld of een prestatie van een ondernemer meerdere diensten omvat of uit één enkele dienst bestaat. De rechtbank… Lees meer..

Gepubliceerd op: 25-08-16

Wel of geen betalingskenmerk meegeven?

De Belastingdienst vraagt bij betaling om de vermelding van een betalingskenmerk. Betalingen met een onjuist kenmerk worden teruggestort. Betaling met een onjuist kenmerk kan leiden tot het opleggen van een naheffingsaanslag wegens te late betaling. Hof Amsterdam heeft in 2008 geoordeeld dat de Belastingdienst, gezien de omvang van het betalingsverkeer en de automatische verwerking daarvan, mag eisen dat een betalingskenmerk wordt vermeld. Naheffing is dan terecht wanneer geen of een onjuist… Lees meer..

Gepubliceerd op: 25-08-16

Volgens A-G verhindert winstuitdeling herinvesteringsvoornemen niet

Belastingheffing over de boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, kan worden uitgesteld. Dat kan door de boekwinst op te nemen in een herinvesteringsreserve. De gereserveerde winst wordt vervolgens afgeboekt als eerste afschrijving op de kostprijs van investeringen in bedrijfsmiddelen die gedaan worden in het jaar van vervreemding of in de drie daarop volgende jaren. Aan de vorming van een herinvesteringsreserve wordt als voorwaarde gesteld dat de… Lees meer..

Gepubliceerd op: 25-08-16

Protocol Belastingdienst vermiste personen

De Belastingdienst heeft in overleg met Slachtofferhulp Nederland een protocol opgesteld voor het onderhouden van contact met achterblijvers van vermiste personen. Vermiste personen hebben wettelijk de status van levend persoon. Dat betekent allerlei verplichtingen gewoon doorlopen, terwijl achterblijvers in de praktijk deze zaken van de vermiste persoon niet kunnen regelen. Uitgangspunt voor de Belastingdienst bij dit protocol is, dat zij binnen het kader van wet- en regelgeving blijft. Binnen… Lees meer..

Gepubliceerd op: 18-08-16

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan een ontbindende voorwaarde bevatten. Wanneer de ontbindende voorwaarde is vervuld eindigt in beginsel de arbeidsovereenkomst. Het is echter mogelijk dat de voorwaarde niet past binnen het gesloten stelsel van het ontslagrecht. Van belang bij de beoordeling of een voorwaarde al dan niet binnen het ontslagrecht past is of de werkgever invloed kan uitoefenen op de vervulling van de voorwaarde. Nadat een werkneemster op 11 april 2016 in dienst was getreden, werd haar op… Lees meer..

Gepubliceerd op: 18-08-16

Huurrecht als ondernemingsvermogen

Volgens de Hoge Raad kan een huurrecht, dat voor de uitoefening van een onderneming wordt gebruikt, ondernemingsvermogen vormen. Een huurrecht is een vermogensrecht en daarmee een goed in de zin van het Burgerlijk Wetboek en de Wet IB 2001. Wordt een huurrecht als ondernemingsvermogen aangemerkt, dan komt de huur ten laste van de winst. Gaat het om een huurrecht van een woning die ook privé wordt gebruikt, dan moet een forfaitair bepaald bedrag voor het privégebruik bij de winst worden… Lees meer..

Gepubliceerd op: 18-08-16

Ingrijpende verbouwing levert nieuw pand op

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting wanneer bij de levering omzetbelasting verschuldigd is. De levering van onroerende zaken is in het algemeen vrijgesteld van omzetbelasting. Uitgezonderd van de vrijstelling van omzetbelasting zijn de levering van een (vrijwel) nieuw gebouw en de levering van een bouwterrein. In die gevallen is dus geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Een… Lees meer..

Gepubliceerd op: 18-08-16

Toepassing verschillende btw-tarieven op één dienst?

De Hoge Raad heeft een prejudiciële vraag over de toepassing van verschillende omzetbelastingtarieven over één dienst voorgelegd aan het Hof van Justitie EU. De vraag kwam op in de derde procedure in cassatie over de combinatie van museumbezoek en rondleiding door de Amsterdam Arena. Al in de eerste procedure voor Hof Amsterdam is vastgesteld dat de combinatie van bezoek en rondleiding één dienst is, die niet kan worden gesplitst. Volgens Hof Den Bosch in de derde procedure is het niet mogelijk… Lees meer..

Gepubliceerd op: 11-08-16

Bijtelling auto van de zaak

De regelgeving rondom de bijtelling voor de auto van de zaak is als volgt. Eerst moet de vraag worden beantwoord of er een auto aan de werknemer ter beschikking is gesteld. Is dat het geval, dan geldt de veronderstelling dat de terbeschikkingstelling ook betrekking heeft op privégebruik. De inspecteur moet bewijzen dat een auto aan een werknemer ter beschikking is gesteld. Slaagt de inspecteur daarin dan moet er een bijtelling bij het loon plaatsvinden, tenzij de werknemer kan bewijzen dat de… Lees meer..

Gepubliceerd op: 11-08-16

Kamervragen afschaffing VAR

In antwoord op Kamervragen over de afschaffing van de VAR heeft de staatssecretaris van Financiën nog maar eens aangegeven dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) geen verandering heeft gebracht in de wettelijke kwalificatie van een arbeidsrelatie. De invoering van de Wet DBA is daarom geen reden om geen of minder zzp’ers in te huren. De staatssecretaris raadt opdrachtgevers en opdrachtnemers het volgende stappenplan aan: Bedenk of een modelovereenkomst nodig is. In veel… Lees meer..

Gepubliceerd op: 11-08-16

Geen managementovereenkomst maar dienstbetrekking

Wie in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is, is verplicht verzekerd voor de WW, de ZW en de Wet WIA. De premies worden betaald door de werkgever. Er is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking als is voldaan aan drie voorwaarden. Er moet een gezagsverhouding bestaan, de werknemer moet verplicht zijn om de werkzaamheden persoonlijk te verrichten en de werkgever is verplicht om loon te betalen. Twee BV’s sloten een managementovereenkomst. Op grond daarvan stelde de ene BV… Lees meer..

Gepubliceerd op: 04-08-16

Aftrek extra vervoerskosten in verband met handicap

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost. Daaronder vallen de met ziekte of invaliditeit verband houdende uitgaven voor vervoer. Voorwaarde is dat de vervoerskosten meer bedragen dan de vervoerskosten van belastingplichtigen die niet ziek of invalide zijn maar in dezelfde financiële en maatschappelijke positie verkeren. Een belastingplichtige met een invalide echtgenoot claimde aftrek van vervoerskosten als specifieke zorgkosten. In de procedure voor Hof… Lees meer..